fbpx

Flerspråkiga barn pratar senare – myt eller sanning?

by Rodrigo

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

Att barn är flerspråkiga är otroligt vanligt. Majoriteten av alla barn (och vuxna) i världen kan använda sig av minst två språk. Att vara flerspråkig är mer en regel än ett undantag och det är vanligt att barn växer upp med två språk. Det kan handla om antingen svenska tillsammans med något av våra minoritetsspråk så som finska eller samiska, eller svenska tillsammans med något annat språk som är vanligt i Sverige idag, så som arabiska eller engelska. I vårt fall är det brasiliansk portugisiska och svenska.

Oavsett vilket språk barnet får lära sig utöver sitt modersmål så innebär det en annan typ av språkutveckling för barnet.

Språkutveckling hos flerspråkiga barn

Flerspråkiga barn pratar senare?
Pratar flerspråkiga barn senare? Vi har två tvåspråkiga döttrar. Jag är brasilianare och min fru är svensk. Barnen kommer alltså att prata både svenska och portugisiska.

En av de viktigaste delarna av ett barns utveckling är språkets utveckling. Att kunna kommunicera med sin omgivning genom tal eller med andra metoder (ex. teckenstöd och teckenspråk) ger barnet en identitet och större chanser att kunna utvecklas vidare. När barn ska lära sig språk är det lätt för dem att lära sig det språk de hör i vardagen. Barnet lyssnar och härmar tills språket sitter. Detta sker på samma sätt oavsett hur många språk som talas i barnets liv.

När ett barn får bekanta sig med flera olika språk samtidigt händer det ofta att barnet behandlar båda språken samtidigt. Trots detta blir barnen duktiga på att skilja språken åt, beroende på vem som lyssnar och när språken talas. När barnet ska lära sig språken kan barnet ta stöd i alla sina språk för att lära sig. Ett språks grammatik och fonem kan – men måste inte – vara ett stöd för barnets utveckling i alla språken (källa).

Flerspråkig i olika samanhang

Värt att tänka på när ett barn växer upp som flerspråkig är att barnets ordförråd och språkkunskaper kan variera något mellan de olika språken. Om ett språk pratas mycket i hemmet, ex. finska, så kommer barnet bli van att prata om vardagshändelser på finska. När barnet sedan i förskolan eller skolan har svenska runt omkring sig blir barnets svenska bäst när det handlar om skolämnen (källa). På detta sätt kan barnet utveckla olika nivåer av språken beroende på vart språket mest används.

Ett barn som har möjlighet till att använda sina språk i olika sammanhang har därför störst chans att utveckla sitt språk och ordförråd.

Lästips: Resa med barn i Thailand – hur vi gjorde och våra bästa tips

Börjar flerspråkiga barn prata senare?

Att flerspråkiga barn skulle börja prata senare än enspråkiga barn är en vanlig uppfattning. Dock finns det inga riktiga belägg för att detta skulle stämma. Både flerspråkiga barn och enspråkiga barn börjar prata kring 1-års ålder (källa).

När barnet samtidigt lär sig flera språk kan det vara lätt att tro att det skulle vara mer ansträngande och tidskonsumerande än bara ett språk. Så är dock inte fallet. När det gäller inlärning av språk finns det ett fenomen som kallas “bootstrapping”.

Själva namnet bootstrapping kommer från den lilla öglan på baksidan av stövlar som ofta finns för att underlätta när man ska ta på skon. Man drar helt enkelt i den lilla öglan och vips får man ner hela foten i skon. På samma sätt som denna lilla ögla kan ett språk hjälpa ett barn (eller en vuxen) att lära sig ett annat.

Professor Barbara Höhle beskriver fenomenet bootstrapping i en artikel från 2005 (länk). Höhle beskriver hur det finns olika typer av bootstrapping. Det alla typer av bootstrapping har gemensamt är att barnets inlärning förbättras om det finns ett annat språk att stödja sig på.

Kanske något för dig: Recension av resebarnvagnen Babyzen Yoyo

Alltså finns det inga belägg för att flerspråkiga barn skulle prata senare än enspråkiga barn.

Vi har två döttrar och bara en som är tillräckligt gammal för att prata. Hon pratar inte alls lika mycket som hennes jämnåriga, men detta kan bero på hennes personlighet. Barn tenderar till att vara duktig på någon typ av förmåga. Vår dotter Alia är väldigt utvecklad motoriskt, mycket mer än många andra barn i hennes ålder.

Tvåspråkigt barn pratar senare
Det finns inget belägg för att tvåspråkiga barn, eller flerspråkiga barn pratar senare. Vår dotter är lite senare än sina kamrater men det kan bero på annat än att hon har två språk.

Språkstörning hos flerspråkiga barn

En språkstörning innebär att ett barn inte utvecklar sitt språk på samma sätt eller med samma hastighet som andra barn. Det kan handla om att barnet har ett mindre ordförråd eller har svårt att bilda meningar. Vid en viss ålder förväntas barn kunna tala på ett visst sätt. Allt som inte passar in i den mallen betraktas som en språkstörning.

Innan vi diskuterar vidare måste jag bara nämna att en språkstörning inte är en sjukdom eller ett “fel”. Det är istället ett begrepp som används för att de barn som behöver extra hjälp med språket ska kunna få den hjälpen.

När det kommer till att bestämma om ett flerspråkigt barn har en språkstörning eller inte är processen ofta svårare än med ett enspråkigt barn. De vanligaste metoderna för att bestämma om ett barn har en språkstörning eller inte är främst utformade för enspråkiga barn. När ett flerspråkigt barn ska testas kan det behövas tolk och/ eller andra metoder.

Lästips: Genetiken bakom ditt barns ögonfärg – så funkar det

Barnets alla språk ska testas vid en utredning. För att barnet ska betraktas ha en språkstörning måste språkstörningen finnas hos alla språk som används som huvudspråk. Det är lätt att förstå att det blir svårt att hitta de barn som verkligen har en språkstörning. Ofta kan ett barns svårigheter med ett språk “skyllas” på att hen även pratar ett annat språk. Detta gör att många flerspråkiga barn blir feldiagnostiserade. Mer om det går att läsa här.

Vi har valt att lära våra barn båda språken svenska och portugisiska. Då jag och min fru pratar svenska med varandra, har vi fokuserat på att vår dotter Alia ska lära sig portugisiska på andra sätt. Hon har exempelvis uteslutande tittat på barnprogram på portugisiska och vi har regelbunden kontakt med min familj hemma i Brasilien. Jag pratar nästan uteslutande mitt hemspråk med henne och vår yngre dotter Mila.

Fördelar med att växa upp som flerspråkig

Det är lätt att tänka på svårigheter när det gäller flerspråkighet. För det är tufft ibland. Men, att få växa upp med fler än ett språk kan ge barnet flera fördelar över andra barn som bara lär sig ett språk. Det märker vi redan på Alia som är 2,5 år.

Det finns forskning som visar att barn som är flerspråkiga ofta är mer kreativa och att de lättare tar till sig ytterligare språk senare i livet (källa). Vi märker tydligt på Alia att hon är väldigt kreativ. Även om hon inte pratar så mycket som sina jämnåriga så är hon duktig på att måla, dansa och sjunga med i musik.

Flerspråkigt barn tvåspråkig pratar senare
Alia är väldigt kreativ och det kan hänga samman med att hon är tvåspråkig.

Att det blir lättare att lära sig fler språk är lätt att förstå. Det hänger ihop med bootstrapping fenomenet som nämndes tidigare. Faktum är att många språk är släkt med varandra, och desto fler språk en person kan desto fler språk kan förstås genom besläktade ord och meningsuppbyggnad. Kreativiteten ökar då hjärnan får arbeta mer vid växling mellan olika språk.

Just att kunna växla mellan olika språk är bra för hjärnan och främjar kreativiteten. Om ett ord inte finns i ett språk, eller ordförrådet för att hitta ordet saknas så behöver man som flerspråkig ta till andra metoder för att kunna uttrycka sig. Då måste man öva på sin problemlösning och sin kreativitet.

Växlingen mellan språk gör också att barnet i större utsträckning intresserar sig för andra språk. Barnet frågar oftare kring språk och kan diskutera språk på ett sätt som enspråkiga barn och vuxna inte klarar av. Det kan exempelvis handla om att jämföra likheter och skillnader mellan sina egna språk med andra språk (källa).

Nackdelar med att växa upp som flerspråkig

Att vara flerspråkig kommer inte med några direkta nackdelar. Att kunna prata flera språk gör att man kan göra sig förstådd bland fler människor, och du klarar dig bättre i flera olika kulturer. Något som dock kan göra flerspråkigheten till något dåligt är om rätt stöd inte finns för att utveckla de språk man talar.

Det är viktigt att flerspråkiga barn får möjlighet att lära sig och använda alla sina språk, både i hemmet och på skolan. Om familjen saknar kunskaper i ett av barnets språk, eller skolan inte stöttar i familjens språk så blir kunskaperna snedfördelade. Den dag barnet inte längre bor med familjen är det då lätt att tappa delar av språket, och då är skolan + det sociala umgänget otroligt viktigt.

Flerspråkig - Hemspråk - svenska som andra språk
Alia med farmor och farfar på Copacabana i Rio. Att våra döttrar pratar portugisiska är en nödvändighet för att de ska kunna kommunicera med min familj som bara pratar sitt hemspråk.

För att ett flerspråkigt barn ska kunna få de fördelar som finns med att kunna flera språk måste barnet få använda sig av språken. I Sverige har vi idag lagstiftning kring att barn har rätt till undervisning i sitt modersmål om det är något annat än svenska. När barnet har möjlighet till undervisning i alla sina språk minskar risken för negativa effekter.

Om barnet istället inte får den hjälp och det stöd hen behöver så kan det drabba barnets sociala tillstånd. Om barnet inte anses vara “bra” nog på något av språken är det lätt hänt att barnet inte passar in bland någon av kulturerna. Genom undervisning och användning av barnets alla språk övas dessa färdigheter upp – och barnet får fördelar av sin flerspråkighet. (källa)

Hur du som förälder kan underlätta för ditt flerspråkiga barn

Om vi nu vill ge vårat barn fördelarna med att vara flerspråkig så är det vi som föräldrar som har det yttersta ansvaret. Det finns några saker man kan göra för att underlätta sitt barns utveckling av flera språk. Här kommer några saker som är bra att tänka på:

  1. Variera sättet språken används. Se till att barnet får använda alla sina språk på flera olika sätt. Om ni pratar ett språk mycket i hemmet så kan det vara bra att även prata om annat än vardagen på det språket. Fråga om skolan, diskutera nyhetshändelser och låt barnet vara delaktig i flera olika diskussioner. Detta hjälper barnet bygga ett större ordförråd.
  2. Försök hitta umgängeskretsar som använder båda språken. Låt barnet leka med kompisar som talar båda språken. Självklart måste inte samma kompis prata båda språken, utan låt barnet ha några ex. svensktalande vänner och några portugisisktalande (om portugisiska är barnets andraspråk). Detta är inte alltid jättelätt, men ett tips är att leta upp olika facebookgrupper eller fråga runt bland bekanta för att hitta en annan barnfamilj som talar minst ett av era språk. Vi har vänner i Norge som är tvåspråkiga, där de gemensamma språket våra döttrar kommer att kommunicera på säkerligen kommer vara portugisiska och inte svenska/norska.
  3. Se till att skolan tar sitt ansvar. Även om en stor del av barnets språk-inlärning är föräldrarnas ansvar så har även skolan ett ansvar. Fråga skolan om hur de jobbar med olika språk, och kom med egna förslag för att barngruppen ska bli flerspråkig. Ta upp några av fördelarna som finns med att kunna flera språk!
  4. Gör inte språkinlärningen till en läxa. Oavsett hur språken används i er familj så är det allra bästa om språket lärs ut naturligt. Barn lär sig bäst genom att lyssna på samtal och härma, låt barnet göra just det. Lägg inte så stort fokus vid inlärning av särskilda ord. Det riskerar att likna inlärningen från skolan för mycket, och då är risken att barnet tappar intresset. Se till att alltid lära barnet på barnets egna nivå och villkor.
  5. Använd dig av flerspråkiga medier. Låt barnet se barnprogram och använda sig av appar på alla barnets språk. Detta är ett utmärkt sätt att låta barnet lära sig språk i olika sammanhang. Kanske kan du hitta samma barnprogram dubbat på båda språken. Då blir gränserna mellan språken mindre markanta, och barnet får lära sig olika språk i samma sammanhang.
  6. Var inte orolig. För vissa barn kommer språkinlärningen lite senare än för andra, oavsett flerspråkighet eller inte. Lita på att det förr eller senare lossnar. Gör det inte det så finns det bra språkstöd och resurser för att stötta barnet. Vi har varit oroliga av och till med vår dotter som inte pratar lika mycket som andra barn – än. Vi har därför pratat med andra som varit i samma situation och på så sätt kunna lugnat oss.

Flerspråkighet, ett hinder eller en fördel?

Flerspråkighet är något som absolut ska uppmuntras. Har du möjlighet att lära ditt barn flera språk så ska du verkligen ta den chansen. Som forskningen visar så har inte flerspråkigheten några direkta nackdelar, utan mest bara fördelar. Barnet kommer ha det lättare att kommunicera med människor. Flerspråkigheten kan hjälpa barnet i det sociala livet, i skolan samt i det framtida arbetslivet. Dessutom är det viktigt för att kommunicera med familj som inte pratar andra språk, som det är i vårt fall.

Kommentera gärna om du har frågor eller tips!

You may also like

Leave a Comment