fbpx

Omvårdnadsbidrag autism / NPF: stor guide till dig som ska söka (2023)

by Rodrigo
Söka omvårdnadsbidrag autism adhd

Inlägget Innehåller reklam i form av annonslänkar

Autism är ett stort begrepp, som är kopplat till hur hjärnan fungerar. Det har ingenting att göra med intelligens, utan är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Bland annat handlar det om hur barnet uppfattar signaler från omgivningarna. De läser inte av sin miljö på samma sätt som andra. Och ibland kan de ha behov av extra hjälp och stöd för att fungera väl i vardagen. Då kan du söka om omvårdnadsbidrag, för att underlätta för familjen.

Omvårdnadsbidrag Försäkringskassan

Du ansöker om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. De baserar sitt beslut på hur pass mycket hjälp ditt barn behöver. Utgångspunkten är hur ditt barn fungerar i jämförelse med barn i samma ålder, som inte har en funktionsvariation. Har du flera barn med autism kan alla få bidrag, men i varierande grad. Det finns fyra nivåer av bidrag, och alla beslut fattas individuellt.

Vad krävs för att få omvårdnadsbidrag?

Tanken är att omvårdnadsbidraget ska hjälpa barnet nå upp till samma aktivitetsnivå eller funktion som är vanligt för deras ålder. Alla har rätt att klara sig väl i vardagen, skola och andra aktiviteter. För de som har en funktionsnedsättning kan det vara nödvändigt med hjälp för att kunna göra allt. Det är då som ett omvårdnadsbidrag kan bli aktuellt. Bland annat handlar det om:

 • Praktisk hjälp för vardagliga sysslor och aktiviteter. Bland annat hjälp med att äta, läxläsning, påklädning, hygien, osv
 • Särskild träning
 • När du behöver aktivera och motivera ditt barn
 • Hen får hjälp med att upprätthålla rutiner och en viss struktur i livet
 • Särskild kosthållning
 • Insmörjning eller annan egenvård som barnet inte klarar av själv
 • Barnet kan behöva tillsyn. Ibland är de benägna att rymma eller gör sig illa om ingen ser efter dem. Men det är inte alltid aktiv kontroll som behövs, ibland är det bara en fråga om att vara tillgänglig.

Funktionsnedsättningen måste varit aktiv i minst 6 månader innan du kan ansöka.

En annan regel är att både du och barnen måste vara försäkrade i Sverige. Det sker automatiskt när du bor och arbetar här. Om du jobbar utomlands eller har perioder när du inte är i landet kan det hända att de gör ett undantag. Så det är alltid bra att fråga.

Processen: att söka omvårdnadsbidrag

Du behöver ett läkarintyg för att kunna söka om omvårdnadsbidrag. Doktorn tar hänsyn till flera olika faktorer för att på rätt sätt beskriva i vilken utsträckning ditt barn behöver speciell omvårdnad. Bland annat följer de något som kallas för DFA-kedjan.

 • D står för diagnos, och är viktig för att veta vilka utmaningar barnet har.
 • F är funktionsnedsättning och här beskriver doktorn vilka förmågor som är nedsatta på grund av autismen. Det är ju inte alla barn som har samma problematik.
 • A, det vill säga aktivitetsbegränsning, är nära kopplat till F. Det visar vilka konsekvenser funktionsnedsättningen har i vardagen.

När du som förälder har fått läkarintyget kan du ansöka om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Du måste skicka in intyget, så de har en grund för att fatta sitt beslut.

Försäkringskassan kommer även att kontakta dig för en intervju där ni diskuterar familjens situation. De ställer då frågor och vill att du berättar mer om barnets vardag. Sedan är det bara att vänta på deras beslut.

För det mesta tar det mellan 3–5 månader för dem att bestämma sig. Ibland vill de att du kompletterar din ansökan med vissa uppgifter eller underlag. Om du blir godkänd betalas bidraget ut retroaktivt från det datum du ansökte.

Söka omvårdnadsbidrag tips

Det är inte diagnosen i sig som kan ge en rätt till omvårdnadsbidrag, utan hur diagnosen påverkar er i vardagen. Du behöver därför beskriva för försäkringskassan vad du gör, utöver normalt föräldraansvar dvs sådant som inte är kopplat till sånt som alla föräldrar gör för sina små barn. Tex förebygger farliga situationer, använder bildstöd, jobbar länge med övergångar, tränar barnet i kommunikation och samspel etc.

Dokumentera en vanlig dag

Ett tips är att skriva ned hur en dag/vecka kan se ut. Lätt annars att glömma. Dock kan man komplettera i efterhand om man behöver. Beskriv all er mertid. Skriv ner allt i minsta detalj från morgon till kväll som du gör eller måste förbereda för ditt barn ex inför aktiviteter förbereda när ni byter aktiviteter inför sömn. Inför matsituation och på nätterna.

Läs på 1177 om barns utveckling i olika åldrar och se var ni tycker att ert barn “passar” utvecklingsmässigt.

Facebookgrupp omvårdnadsbidrag

Gå med i facebook-gruppen Omvårdnadsbidrag for dummies. Där kan du ställa dina frågor och snabbt få svar av erfarna NPF-föräldrar

Guide omvårdnadsbidrag

Försäkringskassan har en guide om omvårdnadsbidrag som är bra men omfattande. Läs på så mycket du orkar men fokusera på nivåerna från sida 57 och framåt. Då får du en bra uppfattning av vad som krävs för de olika nivåer av omvådnadsbidrag som finns.

Habiliteringen har gjort en ansökningsguide som är bra att kolla igenom.

Hur mycket är vårdnadsbidraget (omvårdnadsbidraget)?

Det finns fyra nivåer på omvårdnadsbidraget, tidigare vårdnadsbidraget. Nivåerna är: helt, halvt, en fjärdedel och tre fjärdedelar. Det är barnets nedsättning, baserat på läkarintyget och intervjun med dig som förälder, som bestämmer hur stort bidrag du får. Om du har flera barn med nedsättning är det bara ett av dem som kan få helt omvårdnadsbidrag.

Bidraget baseras på Försäkringskassans prisbasbelopp, vilket innebär att det kan förändras. För år 2023 är prisbasbeloppet 53 500 kronor.

 • Helt belopp: 10 938 kronor per månad
 • Tre fjärdedels belopp: 8 203 kronor per månad
 • Halvt belopp: 5 469 kronor per månad
 • En fjärdedels belopp: 2 734 kronor per månad

Föräldrar som har delad vårdnad kan bestämma hur stor del av omvårdnadsbidraget varje förälder ska få. Om ni inte har några åsikter kommer det att betalas ut hälften till varje förälder.

Hur mycket omvårdnadsbidrag efter skatt?

Du måste betala skatt för omvårdnadsbidraget. Hur mycket skatt som dras beror på om bidraget är en del av din huvudsakliga inkomst eller om du har ett annat jobb. Om du redan har ett jobb så räknas omvårdnadsbidraget som sidoinkomst. Då dras det 30 procent av omvårdnadsbidraget i skatt. Annars så är det din skattetabell som gäller. Det beror alltså på din individuella situation.

OBS! Var uppmärksam så att du inte betalar för lite i skatt! Vi upptäckte i efterhand att Försäkringskassan bara dragit 20 % i skatt förra året vilket kommer göra att vi får betala restskatt i år. Kontakta FSK för att be dem att dra mer lite skatt för att vara på den säkra sidan. De flesta kommuner har en kommunal skattesats på över 30% så be dem dra 35% för att ha lite marginal.

Omvårdnadsbidrag efter skatt 30 %:

 • Helt belopp efter skatt: 7 657 kronor per månad
 • Tre fjärdedels belopp efter skatt: 5 742 kronor per månad
 • Halvt belopp efter skatt: 3 828 kronor per månad
 • En fjärdedels belopp efter skatt: 2 734 kronor per månad

Omvårdnadsbidrag nivåer

Omvårdnadsbidrag finns i fyra olika nivåer: helt, halvt, en fjärdedel och tre fjärdedelar. De olika nivåerna bedöms enligt hur pass mycket hjälp som barnet behöver för att leva ett gott liv. Det är viktigt att den hjälpen finns tillgänglig, och ofta är det framför allt familjen som tar hand om barnet.

Vad krävs för att få fullt omvårdnadsbidrag?

För att få fullt omvårdnadsbidrag måste barnet har särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn, på grund av sin funktionsnedsättning.

I förarbetena (prop. 2017/18:190 s. 75) beskrivs behov av omvårdnad på denna nivå till exempel så här:
• regelbunden och omfattande praktisk hjälp både på dagen och på natten
• regelbunden och omfattande hjälp vid kommunikation
• kontinuerlig och kvalificerad träning och stimulans eller andra behov i motsvarande
omfattning till följd av funktionsnedsättningen.

Vad krävs för att få tre fjärdedels omvårdnadsbidrag?

Tre fjärdedels bidrag ges till föräldrar till barn som har mycket stora behov. Enligt Försäkringskassan är det dessa punkter som ska uppfyllas för att få 3/4 omvårdnadsbidrag.

I förarbetena (prop. 2017/18:190 s. 74–75) beskrivs behov av omvårdnad på denna nivå
till exempel så här
• regelbunden och omfattande praktisk hjälp i vardagen och omfattande stöd för att
träna, kommunicera och samspela med andra
• hjälp med egenvård eller annan behandling av svåra medicinska tillstånd.
Ett mycket stort behov av tillsyn kan till exempel vara att barnet behöver ha en förälder
närvarande stora delar av dygnet på grund av allvarliga medicinska tillstånd eller för att
avstyra farliga situationer eller beteenden.

Vad krävs för att få ett halvt omvårdnadsbidrag?

Halvt omvårdnadsbidrag betalas ut när barnet har stora behov. Försäkringskassan utgår ifrån dessa kriterier:

I förarbetena (prop. 2017/18:190 s. 74) beskrivs behov av omvårdnad på denna nivå till
exempel så här
• behöver omvårdnad även nattetid
• har behov av en regelbunden och betydande aktivering och motivering samt behov
av ständiga påminnelser
• behöver få regelbunden praktisk hjälp att förflytta sig, vid på- och avklädning,
måltider eller med hygien
• har ett stort behov av stöd för att kommunicera och samspela med andra.
Vägledning 2018:4 Version 5 59 (90)
Ett stort behov av tillsyn kan till exempel vara att barnet
• behöver särskild tillsyn nattetid på grund av störd nattsömn till följd av
funktionsnedsättningen
• har svårt att röra sig, förflytta sig, har kommunikationssvårigheter eller stora
koncentrationssvårigheter. Föräldern behöver då finnas till hands för att kunna bistå
i olika avseenden.

Vad krävs för att få en fjärdedels omvårdnadsbidrag?

En fjärdedels omvårdnadsbidrag betalas ut när barnet anses ha mer än måttliga behov för att klara av vardagen. I Försäkringskassans guide står följande kriterier:

I förarbetena (prop. 2017/18:190 s. 74) beskrivs behov av omvårdnad på denna nivå till
exempel så här
• barnet på grund av sin funktionsnedsättning:
− behöver återkommande aktivering, motivering och påminnelser
− behöver praktisk hjälp vid på- och avklädning, vid måltider, med egenvård eller
hygien
• föräldern behöver lägga mycket tid på
− olika kontakter med skola, hälso- och sjukvård eller andra verksamheter
− planering och samordning av olika insatser och möten om barnet på grund av
barnets funktionsnedsättning.
Tillsyn på denna nivå kan till exempel vara att föräldern
• behöver finnas tillgänglig på distans genom att ha en tät och regelbunden
telefonkontakt med barnet
• delar av dygnet måste vara fysiskt tillgänglig för att avstyra konflikter, hindra
impulser eller uppmärksamma förändringar i barnets hälsotillstånd
• måste ha en hög beredskap, vilket leder till en ökad bundenhet vid barnet jämfört
med föräldrar till ett barn som inte har en funktionsnedsättning

Omvårdnadsbidrag autism

Autism är ibland ett skäl för att få omvårdnadsbidrag. Vad som avgör om du och ditt barn har rätt till vårdbidraget är hur mycket diagnosen påverkar barnets vardag. Storleken på bidraget avgörs av det merarbete som vård och omsorg om barnet kräver.

Det vanligaste är att få 1/4 omvårdnadsbidrag för ett barn med autism. Vi har ett har ett halvt omvårdnadsbidrag och det skulle jag säga bero på att vår dotter har haft och har fortfarande behov av omvårdnad nattetid.

Det är alltså en personlig bedömning som görs, och då tar man också hela barnets situation med i beräkning. Den totala omvårdnaden som krävs för att barnet ska ha det bra. För att hen ska kunna göra sådant som kanske andra barn klarar av själva. Därför är barnets ålder också en faktor som kommer med i bilden.

Har du flera barn med funktionsnedsättning tar man hänsyn även till det. Likaså är det inte bara vilken sorts vård som behövs, utan också hur ofta den ges och hur pass tillgängliga föräldrarna är. Alla föräldrar har en viss skyldighet att ta hand om sina barn. Men omvårdnadsbidrag för autism ska hjälpa de föräldrar som måste göra ännu mer för att hjälpa sina barn.

Läs även: Resa med autistiskt barn – våra bästa tips!

Omvårdnadsbidrag ADHD

Omvårdnadsbidraget är inte bara för barn som är autistiska. Det gäller för alla barn som har någon form av funktionsnedsättning, som försvårar vardagen och ställer högre krav på omgivningningen. Därför kan du ansöka om omvårdnadsbidrag om ditt barn har ADHD. Allt beror naturligtvis på vad läkaren säger och i vilken utsträckning barnet har behov av tillsyn och hjälp.

Hur skriver man ansökan om omvårdnadsbidrag?

Många föräldrar tycker det är jobbigt med alla turer som ska till för att ansöka om omvårdnadsbidrag. Speciellt som de redan har så mycket att göra med att ta hand om sitt barns behov. Det är inte alltid lätt att veta hur du ska beskriva vardagen, sätta ord på allt du gör dagligen. Eller formulera vad barnet behöver för att allt ska fungera.

Ladda gärna ner tipsbladet som hjälper dig uttrycka det barnet behöver. Bland annat får du se vad tillsyn och vård betyder. Här kan du exempelvis skriva om barnet ramlar ofta och slår sig, vilket ju betyder att extra tillsyn är nödvändig. Att hen behöver medicin regelbundet, som måste skötas av en vuxen, och så vidare.

Du kan få hjälp med att beskriva vilka rutiner ni har i vardagen. Hur lång tid det tar att klä på sig på morgonen för att komma i väg till förskolan/skolan. Hur barnet äter och om det kanske blir mer tvätt för att hen spiller eller på annat sätt smutsar ner kläderna mer än vanligt.

Ta upp om barnet har svåra beteenden. En del är aggressiva mot både föräldrar och syskon, har svårt med relationer till andra eller har svårt att planera sin tid och koncentrera sig på uppgifter.

Det är viktigt att ta med allt som är extra jobb med barnet. Som gör det svårt att fungera utan en viss tillsyn eller stöd. Du känner ditt barn allra bäst, och det är upp till dig att beskriva den dagliga situationen. Tillsammans med läkarens utlåtande kommer det att ge en god grund för Försäkringskassan att fatta ett beslut.

Vanliga frågor

Här nedan har vi samlat svaret på några vanliga frågor.

Vem kan söka omvårdnadsbidrag?

Det är du som barnets förälder eller annan vårdnadshavare som kan få omvårdnadsbidrag. Det vill säga om du är likställd som en förälder kan du också söka om bidrag. En person som är gift och bor tillsammans med föräldern kan ansöka. Likaså om ni håller på med en adoption från ett annat land, även om barnet inte kommit ännu. Om du är sambo med föräldern och ni varit gifta tidigare eller har barn tillsammans.

Är omvårdnadsbidrag skattepliktigt?

Ja, omvårdnadsbidraget är skattepliktigt. Om du har en anställning som är din huvudsakliga inkomstkälla räknas bidraget som sidoinkomst. Det vill säga att du betalar 30 procent i skatt. Annars använder man skattetabellen för att beräkna hur mycket du ska betala.

Tips! Kontrollera noga hur mycket Försäkringskassan betalar ut, så att du inte behöver betala restskatt.

Får man omvårdnadsbidrag retroaktivt?

Du kan få bidraget retroaktivt upp till tre månader från den månad du skickar in ansökan, om barnet haft samma behov hela tiden. 

Kan vuxen få omvårdnadsbidrag?

Omvårdnadsbidrag är för barn och ungdomar. En del omvårdnadsbidrag har en tidsbegränsning, medan andra är obegränsade. Som längst får du det dock fram till juni det år barnet fyller 19.

You may also like

Leave a Comment